REGULAMIN KONKURSU


REGULAMIN KONKURSU – „Ja i BRIGGS&STRATTON 2018”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w jubileuszowym konkursie konsumenckim „Ja i BRIGGS&STRATTON” (dalej Konkurs). Konkurs organizowany jest z okazji i dla uświetnienia jubileuszu 110 – lecia istnienia firmy BRIGGS&STRATTON.
2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.
3. Organizatorem Konkursu jest Agencja Reklamowa PEMAPE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. KEN 94/97, 02-777 Warszawa, NIP 524-23-49-022.
4. Konkurs jest organizowany na terenie Polski, lecz mogą w nim uczestniczyć także konsumenci z Węgier, Czech, Słowacji i Rosji, w okresie od 01 marca 2018 roku do 31 sierpnia 2018.
5. W Konkursie mogą brać udział konsumenci indywidualni – osoby fizyczne, które w dniu wysłania zgłoszenia do Konkursu ukończyły 18 lat.
6. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy PEMAPE Sp. z o.o. oraz pracownicy BRIGGS&STRATTON oraz członkowie ich rodzin, przez których rozumie się małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
7. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu przed przystąpieniem do Konkursu. Zgłoszenie się do Konkursu w sposób określony w pkt. II jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z postanowieniami niniejszego Regulaminu i wyrażeniem na nie zgody.
8. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”), z zastrzeżeniem punktu I.6, może być każdy, kto ukończył 18 rok życia i nabył w dniach 01 stycznia – 31 sierpnia 2018 roku produkt zawierający silnik firmy BRIGGS&STRATTON.
2. Zadaniem konkursowym jest przesłanie oryginalnego, kreatywnego, interesującego, pomysłowego lub zaskakującego zdjęcia o temacie „Ja i Briggs&Stratton” oraz skanu lub zdjęcia dowodu zakupu produktu z silnikiem Briggs&Stratton z datą w okresie od 01 stycznia 2018 do 31 sierpnia 2018 roku (paragon lub faktura), celem identyfikacje miejsca zakupu produktu.
Jeden uczestnik może przesłać maksymalnie 5 zdjęć.
3.  Zgłoszenia należy przesyłać wyłącznie przez formularz kontaktowy na stronie www.110bday.com
4. Do zgłoszenia konkursowego należy dołączyć dowód zakupu dowolnego produktu napędzanego silnikiem firmy BRIGGS&STRATTON, z okresu 01 stycznia – 31 sierpnia 2018 roku. Dowód zakupu ma umożliwiać identyfikacje miejsca zakupu produktu.
5. Organizator Konkursu ma prawo wykluczyć Uczestnika Konkursu w razie nieprzestrzegania przepisów prawa, dobrych obyczajów, naruszenia niniejszego Regulaminu lub innego naruszenia praw lub interesów Organizatora. W Konkursie nie będą uwzględniane zdjęć zawierające elementy nieprzyzwoite, wulgarne, obraźliwe, nieobyczajne lub naruszające dobra osobiste lub prawa osób trzecich. Ocena, w tym zakresie należy do Organizatora.
6. Zgłoszenia dokonane przez osoby nie spełniające warunków uczestnictwa oraz zgłoszenia, o których mowa w pkt. 5 powyżej nie będą brane pod uwagę przy wyłanianiu zwycięzcy.
7. Każdy Uczestnik Konkursu może wysłać tylko jedno zgłoszenie zgodnie z Regulaminem. Nagroda w Konkursie jest tylko jedna i jest nią kwota 11.000 USD (jedenaście tysięcy dolarów amerykańskich) pomniejszona o należny podatek.
8. Z chwilą nadesłania przez Uczestnika zdjęcia, o którym mowa w pkt. II 2 i 3  na Organizatora przechodzą nieodpłatnie wszelkie autorskie prawa majątkowe do jego swobodnego wykorzystywania na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności wymienionych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym do umieszczania w internecie, na stronach www, portalach społecznościowych, a także drukowania w formie ulotek folderów, plakatów i dystrybuowania w tej formie bez ograniczeń.
9. Uczestnik Konkursu oświadcza, że zgłaszane do Konkursu zdjęcia są jego autorstwa i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich. Odpowiedzialności z tego tytułu ponosi Uczestnik.
10. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
– nieprawidłowości w przebiegu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,
– udział w Konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub z przepisami prawa i szkody tym spowodowane,
– niedoręczenie nagrody spowodowane nieprzesłaniem przez Uczestnika danych osobowych niezbędnych do doręczenia nagrody, bądź przesłaniem błędnych, nieprawidłowych, nieistniejących danych.
– nie dotarcie lub opóźnione dotarcie do Organizatora zgłoszenia konkursowego, zdjęcia i hasła albo za brak możliwości dokonania zgłoszenia konkursowego z przyczyn niezależnych od Organizatora,
– opóźnienia lub inne przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od Organizatora,
– Organizator nie odpowiada za podanie nieprawdziwych danych przez Uczestnika lub za podanie danych innej osoby, a także za skutki takich działań.
12. W każdym przypadku odpowiedzialność Organizatora jest ograniczona względem Uczestnika do wysokości wartości nagrody. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny.

III. NAGRODY

1. W Konkursie jest tylko jedna nagroda, jest nią kwota 11.000 USD (jedenaście tysięcy dolarów amerykańskich) pomniejszona o należny podatek. Laureatem nagrody może być tylko jeden Uczestnik.
2. Na podstawie Art. 30 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity – Dz.U. z 2000, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w Konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.
Na podstawie Art. 29 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych podatek dochodowy od uzyskanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez osoby, o których mowa w art. 3 ust. 2a (osoby fizyczne nie mające na terytorium RP miejsca zamieszkania) przychody z działalności określonej w art. 13 pkt. 2 i 6-9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu.
Płatnikiem podatku jest Organizator.

IV. ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCY SPOŚRÓD UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Spośród Uczestników – osób spełniających warunki Regulaminu, które prześlą zgłoszenie konkursowe Komisja Konkursowa wybierze zwycięzcę Konkursu.
2. Zgłoszenia do udziału w Konkursie będą przyjmowane do dnia 31 sierpnia 2018 do godziny 23:59. Zgłoszenie przesłane po tej dacie nie będą uwzględniane.
3. Wyłonienie Zwycięzcy (Laureata) przez Komisję Konkursową nastąpi w dniu 02 października 2018 roku po tym, jak Komisja Konkursowa zapozna się ze wszystkimi nadesłanymi przez Uczestników zgłoszeniami.
4. W Konkursie zostaną uwzględnione tylko te zgłoszenia, które zostały nadesłane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu w terminie, o którym mowa w pkt. 2 powyżej.
5. Komisja Konkursowa składa się z 5 osób wskazanych prze Organizatora spośród pracowników firmy BRIGGS&STRATTON. Każdy z członków Komisji podejmuje decyzję o wyborze Laureata samodzielnie po zapoznaniu się ze wszystkimi zgłoszeniami. Członkowie przy wyborze są niezależni i podejmują decyzję w oparciu o własną oceną z uwzględnieniem min. kreatywności, pomysłowości, walorów estetycznych i innowacyjności zdjęcia.
6. Laureat zostaje wyłoniony poprzez przyznanie głosu na jedno zgłoszenie Konkursowe. Każdy z członków Komisji ma jeden głos i przyznaje go wpisując Laureata na karcie do głosowania. Zwycięzcą zostaje osoba, która otrzyma największą ilość głosów. W przypadku równej liczby przyznanych głosów zarządza się dogrywkę, w której uczestniczą osoby posiadające największą liczbę głosów. Zliczenia głosów dokonuje przewodniczący Komisji Konkursowej wyłoniony przez Członków Komisji. Po podliczeniu głosów Przewodniczący ogłasza Laureata Konkursu.
7. Decyzja Komisji Konkursowej o przyznaniu nagrody jest ostateczna.
8. O przyznaniu Nagrody Laureata Konkursu informuje Przewodniczący Komisji Konkursowej telefonicznie lub za pośrednictwem poczty mailowej.

V. PRZEKAZANIE NAGRODY

1. Warunkiem odebrania nagrody przez Zwycięzcę konkursu jest przedstawienia przez niego oryginału dowodu zakupu, którego skan został przesłany wraz ze zgłoszeniem do konkursu.
2. Organizator zobowiązuje się do przekazania zwycięzcy nagrody w terminie ustalonym z Laureatem. Przekazanie nagrody pomniejszonej o podatek nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Laureata.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostarczenia Uczestnikowi nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

VI. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu „Ja i Briggs & Stratton 2018”
Informujemy, że:
1. Administratorem danych, w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182) zawartych w niniejszym oświadczeniu jest Agencja Reklamowa PeMaPe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-777), Al. KEN 94/97, KRS 93563.
2. Inspektorem Danych Osobowych w podmiocie, o którym mowa w pkt.1 jest Pani Aneta Kuleta.
3. Zebrane dane będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celach realizacji konkursu „Ja i Briggs & Stratton 2018” w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
4. Dane osobowe będą przechowywane na czas realizacji celu i po jego upływie zostaną nieodwracalnie usunięte z bazy danych. Czas, o którym mowa określony został regulaminem konkursu „Ja i Briggs & Stratton 2018”.
5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do zapewnienia sprawnego przepływu informacji oraz wzięcia udziału w konkursie.
6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści, poprawiania oraz usunięcia swoich danych, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Sprzeciw wobec przetwarzania danych jest równoznaczny z niemożnością udziału w konkursie.
7. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia warunków, o których mowa w pkt. 3 i 4 lub przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

VII. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu i jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu wyłącznie w zakresie i w celach związanych z Konkursem w oparciu o przepisy z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz Regulaminu.
2. Organizatorzy są uprawnieni do przetwarzania w szczególności następujących danych osobowych uczestników Konkursu:
– nazwisko i imiona,
– adres zamieszkania, adres do korespondencji, nr telefonu,
– adres poczty elektronicznej i ewentualnie witryny www.
3. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestniczenia w Konkursie. Uczestnicy, którzy podali swoje dane osobowe, mają prawo zgłosić żądanie ich poprawienia, usunięcia lub dostępu do tych danych.
4. Organizatorzy mają prawo do przetwarzania również innych danych jeżeli okaże się to niezbędne do nawiązania, ukształtowania lub rozwiązania stosunku prawnego z Uczestnikami Konkursu lub wykonania obowiązków. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych Uczestników Konkursu odbywać się będzie zgodnie z zasadami zawartymi w Polityce Prywatności Organizatora.
5. Uczestnicy Konkursu akceptując warunki Regulaminu przyjmują do wiadomości, iż zostali poinformowani o dobrowolności podania danych, prawie do wglądu i poprawiania danych oraz prawie żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania danych osobowych, zdjęć i innych informacji o zwycięzcy Konkursu, jak również wywiadów z nimi na łamach prasy oraz internetu wraz social media zarówno Organizatora, jak i firmy BRIGGS&STRATTON.

VIII. REKLAMACJE I WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU

1. Reklamacje mogą być zgłaszane w formie pisemnej bezpośrednio na adres Organizatora Konkursu w terminie 30 dni od daty przekazania nagrody. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
2. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu.
3. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi. O wyniku postępowania reklamacyjnego Komisja pisemnie powiadamia Uczestnika Konkursu listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
5. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych reklamacji w sądzie właściwym dla siedziby Organizatora Konkursu, po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego. Wszelkie inne spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą również rozstrzygane przez sąd właściwy według siedziby Organizatora i podlegać będą prawu polskiemu.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin może być zmieniany przez Organizatora w czasie trwania Konkursu. Zmiany regulaminu obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie www.110bday.com chyba że Organizator postanowi inaczej.
2. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
3. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
4. W przypadku niezgodności treści tłumaczenia i wersji oryginalnej zapisanej w języku polskim uznaje się, że prawidłowe brzmienie/treść/znaczenie ma wersja oryginalna. Żadne interpretacje, wnioski i nieścisłości wynikające z nieprecyzyjnego tłumaczenia nie stanowią podstawy do uzyskania dodatkowych praw przez uczestników konkursu.